Eryin Wang

  • Scientist

Contact

 

Condensed Matter Department,
Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, CFEL

Bldg. 99, Rm. 02.057
Luruper Chaussee 149
22761 Hamburg, Germany

Phone: +49-(0)40-8998-88127
Email: eryin.wang@mpsd.mpg.de

Short bio

Eryin joined Andrea’s group as a postdoc in Sep, 2017. He is interested in investigating the light-induced superconductivity in organic superconductor using ultrafast techniques. He combined on-chip ultrafast transport technique with K3C60 thin film grown by MBE system. Based on this, he is studying the linear and non-linear transient electrical response from light-induced superconducting states.

Eryin received his PHD in physics from Tsinghua University in July, 2017, working in Shuyun Zhou group (http://info.phys.tsinghua.edu.cn/zhou/). There, he utilized angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) and nanospot ARPES to study the novel interfacial phenomena in 2D material heterostructures, including Bi2Se3/BSCCO and Graphene/h-BN.

Research Interests

  • Superconductor
  • 2D materials
  • 2D material heterostructures
  • Topological insulator

Selected publications

Evidence for metastable photo-induced superconductivity in K3C60
M. Budden, T. Gebert, M. Buzzi, G. Jotzu, E. Wang, T. Matsuyama, G. Meier, Y. Laplace, D. Pontiroli, M. Riccò, F. Schlawin, D. Jaksch, A. Cavalleri
Nature Physics, advance online feb 4 th2021

 

→ MPSD press release and more

 

Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy Studies of 2D Material Heterostructures
Eryin Wang
Springer Nature Thesis (2019)

Quasicrystalline 30 twisted bilayer graphene as an incommensurate superlattice with strong interlayer coupling
Wei Yao, Eryin Wang, Changhua Bao, Yiou Zhang, Kenan Zhang, Kejie Bao, Chun Kai Chan, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C Asensio, Junyi Zhu, Shuyun Zhou
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (27), 6928-6933 (2019)

High quality atomically thin PtSe2 films grown by molecular beam epitaxy
Mingzhe Yan, Eryin Wang, Xue Zhou, Guangqi Zhang, Hongyun Zhang, Kenan Zhang, Wei Yao, Shuzhen Yang, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Yang Wu, Pu Yu, Wenhui Duan, Shuyun Zhou
2D Mater. 4, 045015 (2017)

Stacking-dependent electronic structure of trilayer graphene resolved by nanospot angle-resolved photoemission spectroscopy
Changhua Bao, Wei Yao, Eryin Wang, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C. Asensio, Shuyun Zhou
Nano Lett. 17, 1564 (2017)

Discovery of type-II Dirac semimetal in transition metal dichalcogenide PtTe2
Mingzhe Yan*, Huaqing Huang*, Kenan Zhang*, Eryin Wang, Wei Yao, Ke Deng, Guoliang Wan, Changhua Bao, Masashi Arita, Haitao Yang, Zhe Sun, Hong Yao, Yang Wu, Shoushan Fan, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou
Nature Commun. 10, 1038 (2017)

Direct observation of spin-layer locking by local Rashba effect in monolayer semiconducting PtSe2
Wei Yao, Eryin Wang, Huaqing Huang, Ke Deng, Mingzhe Yan,Kenan Zhang, Taichi Okuda, Linfei Li, Yeliang Wang, Hongjun Gao, Chaoxing Liu, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou
Nature Commun. 8, 14216 (2017)

Gaps induced by inversion symmetry breaking and second-generation Dirac cones in graphene/hexagonal boron nitride
Eryin Wang*, Xiaobo Lu*, Shijie Ding, Wei Yao, Mingzhe Yan, Guoliang Wan, Ke Deng, Shuopei Wang, Guorui Chen, Liguo Ma, Jeil Jung, Alexei V. Fedorov, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang, Shuyun Zhou
Nature Physics, 12, 1111-1116 (2016)

Electronic structure of transferred graphene/h-BN van der Waals heterostructures with nonzero stacking angles by nano-ARPES
Eryin Wang, Guorui Chen, Guoliang Wan, Xiaobo Lu, Chaoyu Chen, Jose Avila, Alexei V Fedorov, Guangyu Zhang, Maria C Asensio, Yuanbo Zhang and Shuyun Zhou
J. Phys.: Condens. Matter 28 (2016) 444002

Fully gapped topological surface states in Bi2Se3 films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang*, Hao Ding*, Alexei V. Fedorov, Wei Yao, Zhi Li, Yan-Feng Lv, Kun Zhao,Li-Guo Zhang, Zhijun Xu, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Shuai-Hua Ji, Lili Wang, Ke He, Xucun Ma, Genda Gu, Hong Yao, Qi-Kun Xue, Xi Chen and Shuyun Zhou
Nature Phys. 9, 621-625 (2013)

Full publication → Google Scholar