Eryin Wang

 • PostDoc

Contact

 

Condensed Matter Department,
Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, CFEL

Bldg. 99, Rm. 02.057
Luruper Chaussee 149
22761 Hamburg, Germany

Phone: +49-(0)40-8998-6214
Email: eryin.wang@mpsd.mpg.de

Short bio

Eryin joined Andrea’s group as a postdoc in Sep, 2017. He is interested in investigating the light-induced superconductivity in organic superconductor using ultrafast techniques. To this end, he is trying to combine molecular beam epitaxy (MBE) method with ultrafast techniques developed in this group.

Eryin received his PHD in physics from Tsinghua University in July, 2017 working in Shuyun Zhou group (http://info.phys.tsinghua.edu.cn/zhou/). There, he utilized angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) and nanospot ARPES to study the novel interfacial phenomena in 2D material heterostructures, including Bi2Se3/BSCCO and Graphene/h-BN. Meanwhile, he used MBE to grow thin-film samples.

Research Interests

 • 2D materials
 • 2D material heterostructures
 • Topological insulator
 • Superconductivity     

Selected publications

 1. Eryin Wang*, Hao Ding*, Alexei V. Fedorov, Wei Yao, Zhi Li, Yan-Feng Lv, Kun Zhao,Li-Guo Zhang, Zhijun Xu, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Shuai-Hua Ji, Lili Wang, Ke He, Xucun Ma, Genda Gu, Hong Yao, Qi-Kun Xue, Xi Chen and Shuyun Zhou
  Fully gapped topological surface states in Bi2Se3 films induced by a d-wave high-temperature superconductor
  Nature Phys. 9, 621-625 (2013)

 2. Eryin Wang*, Peizhe Tang*, Guoliang Wan, Alexei V. Fedorov, Ireneusz Miotkowski, Yong P. Chen, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou
  Robust gapless surface state and Rashba-splitting bands upon surface deposition of magnetic Cr on Bi2Se3
  Nano letters, 15, 2031-2036 (2015)

 3. Wei Yao, Eryin Wang, Ke Deng, Shuzhen Yang, Wenyun Wu, Alexei V. Fedorov, Sung-Kwan Mo, Eike F. Schwier, Mingtian Zheng, Yohei Kojima, Hideaki Iwasawa, Kenya Shimada, Kaili Jiang, Pu Yu, Jia Li, and Shuyun Zhou
  Monolayer charge-neutral graphene on platinum with extremely weak electron-phonon coupling
  PHYSICAL REVIEW B 92, 115421 (2015)

 4. Eryin Wang, Guorui Chen, Guoliang Wan, Xiaobo Lu, Chaoyu Chen, Jose Avila, Alexei V Fedorov, Guangyu Zhang, Maria C Asensio, Yuanbo Zhang and Shuyun Zhou “Electronic structure of transferred graphene/h-BN van der Waals heterostructures with nonzero stacking angles by nano-ARPES
  J. Phys.: Condens. Matter 28 (2016) 444002

 5.  Eryin Wang*, Xiaobo Lu*, Shijie Ding, Wei Yao, Mingzhe Yan, Guoliang Wan, Ke Deng, Shuopei Wang, Guorui Chen, Liguo Ma, Jeil Jung, Alexei V. Fedorov, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang, Shuyun Zhou
  Gaps induced by inversion symmetry breaking and second-generation Dirac cones in graphene/hexagonal boron nitride
  Nature Physics, 12, 1111-1116 (2016)

 6. Wei Yao, Eryin Wang, Huaqing Huang, Ke Deng, Mingzhe Yan,Kenan Zhang, Taichi Okuda, Linfei Li, Yeliang Wang, Hongjun Gao, Chaoxing Liu, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou
  “Direct observation of spin-layer locking by local Rashba effect in monolayer semiconducting PtSe2
  Nature Commun. 8, 14216 (2017)

 7. Mingzhe Yan*, Huaqing Huang*, Kenan Zhang*, Eryin Wang, Wei Yao, Ke Deng, Guoliang Wan, Changhua Bao, Masashi Arita, Haitao Yang, Zhe Sun, Hong Yao, Yang Wu, Shoushan Fan, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou
  Discovery of type-II Dirac semimetal in transition metal dichalcogenide PtTe2
  Nature Commun. 10, 1038 (2017)

 8. Changhua Bao, Wei Yao, Eryin Wang, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C. Asensio, Shuyun Zhou
  “Stacking-dependent electronic structure of trilayer graphene resolved by nanospot angle-resolved photoemission spectroscopy”
  Nano Lett. 17, 1564 (2017).

 9. Mingzhe Yan, Eryin Wang, Xue Zhou, Guangqi Zhang, Hongyun Zhang, Kenan Zhang, Wei Yao, Shuzhen Yang, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Yang Wu, Pu Yu, Wenhui Duan, Shuyun Zhou
  “High quality atomically thin PtSe2 films grown by molecular beam epitaxy”
  2D Mater. 4, 045015 (2017)